jak odzyskać dług

12 października 2011

 

Każdy z nas w swoim życiu zetknął się z tematem zadłużenia, a co za tym idzie z pojęciami: dług i wierzytelność. Te określenia, występują czasem zamiennie i czasem są błędnie używane. Wyjaśnienie tych pojęć jest proste. Co to jest wierzytelność? – to prawo do żądania spełnienia świadczenia. Natomiast dług może być tym świadczeniem. Więc jeśli jedna osoba ma dług względem drugiej, to osoba, której dług należy oddać jest jej wierzycielem. Wierzycielowi przysługuje roszczenie, a więc ma on uprawnienia i możliwości występowania do właściwych organów w celu dochodzenia swoich wierzytelności. Należy zaznaczyć, że polskie prawo wymienia różne kategorie wierzytelności i różne rodzaje długu. Nie każdy jest długiem, który wierzyciel może zgodnie z prawem otrzymać. Należałoby tu przytoczyć przykłady długów przedawnionych lub sytuacje określaną, jako roszczenia wzajemne. Każda z nich skutkuje tym, iż dług nie może być wymagalny lub jest dużo niższy niż w rzeczywistości. Wierzyciel, wobec dłużnika może podejmować różnego rodzaju kroki prawne, w celu dochodzenia swojego roszczenia. Do najpopularniejszych należałoby zaliczyć postępowanie sądowe skutkujące późniejszym postępowaniem egzekucyjnym lub współpracę z firmami zajmującymi się windykacją należności. Oczywiście i dłużnik ma swoje prawa. Może wobec roszczenia o zapłatę wnieść sprzeciw, wskazując dowody, dokumentujące fakt nieistnienia długu lub jego istnienie, ale w innej wysokości niż wierzyciel wskazuje. Jedna i druga strona ma prawne możliwości wyjaśniania faktu i wysokości roszczenia. Warto o tym pamiętać, bez względu na to, czy jesteśmy dłużnikami, czy wierzycielami. Problem odzyskiwania długów jest bardzo poważny, dlatego wprowadzono ostatnio coraz bardziej skuteczniejsze narzędzie prewencyjne i windykacyjne – Krajowy Rejestr Długów. Wierzyciel ma prawo dopisać dłużników do Krajowego Rejestru Długów, by odzyskać swoje pieniądze. I najważniejsze, sprawdzać wypłacalność kontrahentów przed podpisaniem umowy i monitorować kluczowych klientów zarówno Krajowym Rejestrze Długów. Osoba, która znalazła się KRD nie może np. dostać kredytu zarówno żadnym banku. Inna formą walki z nieuczciwymi dłużnikami jest opublikowanie ich w internetowych rejestrach długów. Publikując w nich informacje o dłużniku i kwocie wierzytelności sprawiamy, że zwykle już po kilku dniach od daty publikacji dłużnik będzie figurował na czołowych pozycjach w wyszukiwarkach internetowych, w tym poza tym rejestrami, gdy poszukujący o nim informacji wpiszą jego dane. I na jeszcze jedną rzecz należy zwrócić uwagę, a mianowicie na sprzedawanie długów. Wierzytelności zarówno gospodarcze jak i te prywatne znajdują nabywców z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, mogą być świetną lokatą kapitału. Szczególnie wtedy, gdy wierzytelność zabezpieczona jest hipoteką na nieruchomości dłużnika. Po drugie, wierzytelności kupują ci, którzy wiedzą, w jaki sposób można je wyegzekwować, posiadają wiedzę o majątku dłużnika lub robią to przy użyciu innych metod. A czasem nabywca trafia się dlatego, że on sam jest dłużnikiem podmiotu, którego zobowiązanie wystawione jest na sprzedaż lub jeszcze nie jest dłużnikiem, ale ma zamiar do takiej sytuacji doprowadzić, a więc nabyć u niego towar lub usługę z odroczonym terminem zapłaty; wówczas zakupioną (szczególnie po cenie znacznie niższej od jej wartości podstawowej) wierzytelność będzie mógł przedstawić do potrącenia zamiast dokonywać zapłaty gotówką.